Cros Border Coopeartion Programme Ks-Mk

Spread the love

C

Cros Border Coopeartion Programme Ks-Mk

Project “Tourism Without Borders”

Ndërtimi i rrugës bujqësore

Ne kuader te projektit “turizmi pa kufije” nga CBC IPA II projekteve, eshte realizuar pjesa e projektit, ndertimi i rruges bujqesore rreth lumit Morava e Binqes. Rruga e ndertuar ka gjatesi rreth nje kilometri dhe ka siguruar token bujqesore nga erozioni si pasoje e ujrave te shumte dhe te rrembyeshem te lumit.

Rruga e ndertur sherben edhe per ecje te qytetareve perskaj lumit, per peshkim e rekreacion.

Cros Border Coopeartion Program Ks-Mk

Project “Tourism Without Borders”

Construction of the agricultural road

Within the framework of the project “Tourism Without Borders” from the CBC IPA II projects, is realized the part of project, the construction of the agricultural road around the river Morava e Binqes. The built road is about one kilometer long and has protected agricultural land from erosion as a result of enormous and abundant river waters.

The built road also serves for walking around the river, for fishing and recreation.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*